BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền

1.Đối tượng tên miền nào thuộc diện được ưu tiên đăng ký, bảo vệ?

2.Có mất phí khi đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền không?

3.Cơ quan tôi chưa có nhu cầu sử dụng tên miền thì có cần đăng ký để bảo vệ giữ chỗ tên miền không?

4.Có giới hạn số lượng tên miền đăng ký giữ chỗ không?

5.Cách đặt tên miền đăng ký giữ chỗ như thế nào? Bộ Thông tin và Truyền Thông (VNNIC) có thể rà soát giúp cơ quan tôi để cơ quan tôi đăng ký giữ chỗ không?

6.Tỉnh ủy ABCD (tinhuyabcd.org.vn) là tên riêng của cơ quan Đảng thì sẽ không có cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào đăng ký sử dụng tên này, như vậy có cần thiết để đăng ký giữ chỗ bảo vệ cho tên miền này không? Ngoài ra tôi có được đăng ký bảo vệ, giữ chỗ các tên miền khác ngoài tên miền này không?

7.Khi cần hỗ trợ về việc đăng ký bảo vệ tên miền theo Thông tư số 24 thì tôi liên hệ với  ai? Đầu mối hoặc số điện thoại liên hệ?

8.Tôi được Ủy ban nhân dân giao nhiệm vụ thực hiện đăng ký giữ chỗ bảo vệ tên miền cho UBND của tỉnh, tôi cần làm gì ?

9.Tôi được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ thực hiện đăng ký giữ chỗ bảo tên miền cho các tên miền của Tỉnh ủy, tôi cần làm gì ?

 

1.Đối tượng tên miền nào thuộc diện được ưu tiên đăng ký, bảo vệ?

Điều 8, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bảo vệ tất cả các cấp của tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bao gồm:

- Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam;

- Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới;

- Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam...);

- Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước.

Về đầu trang

2.Có mất phí khi đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền không?

Khoản 7 điều 1 Thông tư 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định "Các tổ chức Đảng; các tổ chức chính trị - xã hội quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 13 có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ các tên miền có liên quan được quy định tại khoản 1 Điều này với Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam). Việc đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền là không mất phí.
 
Khi cơ quan, tổ chức đã đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền có nhu cầu sử dụng chính thức cần thực hiện thủ tục đăng ký tên miền theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (đăng ký tại một trong các Nhà đăng ký tên miền “.vn”, thông tin liên lạc có tại địa chỉ http://www.nhadangky.vn ). Khi đó cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng tên miền phải nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức thu phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền được quy định tại  Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/206 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Về đầu trang

3.Cơ quan tôi chưa có nhu cầu sử dụng tên miền thì có cần đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền không?

Cơ quan bạn chưa có nhu cầu sử dụng tên miền nhưng vẫn cần thực hiện việc đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền. Việc đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền là để tránh các cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đăng ký sử dụng tên miền được bảo vệ. Khi có nhu cầu sử dụng thì cơ quan bạn mới phải liên hệ với Nhà đăng ký tên miền “.vn” tại địa chỉ http://nhadangky.vn để đăng ký và sử dụng tên miền.
 
Khoản 7 điều 1 Thông tư 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định "Các tổ chức Đảng; các tổ chức chính trị - xã hội quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 13 có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ các tên miền có liên quan được quy định tại khoản 1 Điều này với Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam). Việc đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền là không mất phí.. Nội dung này đã được Bộ TTTT gửi công văn số 758/BTTTT-VNNIC ngày 16/3/2016 về việc đăng ký danh sách tên miền cần giữ chỗ, bảo vệ tới tất cả các đơn vị thuộc đối tượng được ưu tiên bảo vệ.

Về đầu trang

4.Có giới hạn số lượng tên miền đăng ký giữ chỗ, bảo vệ không?

Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC) không giới hạn số lượng tên miền  các đơn vị đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tuy nhiên tên miền đăng ký giữ chỗ, bảo vệ phải đúng với các tiêu chí của Khoản 1, Điều 8 của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông (tham khảo tại đây). Thủ tục thực hiện đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền được hướng dẫn chi tiết tại : http://vnnic.vn/tenmien .

Về đầu trang

5.Cách đặt tên miền đăng ký giữ chỗ, bảo vệ như thế nào? Bộ Thông tin và Truyền Thông (VNNIC) có thể rà soát giúp cơ quan tôi để cơ quan tôi đăng ký giữ chỗ, bảo vệ không?

Việc lựa chọn và đăng ký các tên miền giữ chỗ, bảo vệ phải phù hợp với nhu cầu và  chức năng nhiệm vụ của đơn vị và do đơn vị chủ động rà soát, đăng ký. Các quy định về nguyên tắc đặt tên được nêu rõ tại Điều 5, Điều 13 của  Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và khoản 5 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT.
 
Các quy định liên quan đến bảo vệ tên miền được quy định tại Điều 8, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và Khoản 7 điều 1 Thông tư 21/2021/TT-BTTTT.
 
Bộ TT&TT đã có công văn số 758/BTTTT-VNNIC ngày 16/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các đơn vị trong đó có hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đăng ký giữ chỗ dưới các tên miền cấp 2 dùng riêng (cấp 2 dưới “.vn”), tên miền không dấu cấp 3 dưới “.gov.vn” và “.org.vn”  (Ví dụ Thành Ủy Hà Nội có thể đăng ký giữ chỗ các tên miền sau: thanhuyhanoi.vn, tuhanoi.vn, thanhuyhanoi.gov.vn, thanhuyhanoi.org.vn, tuhanoi.org.vn….).

Về đầu trang

6.Tỉnh ủy ABCD (tinhuyabcd.org.vn) là tên riêng của cơ quan Đảng thì sẽ không có cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào đăng ký sử dụng tên này, như vậy có cần thiết để đăng ký giữ chỗ, bảo vệ cho tên miền này không? Ngoài ra tôi có được đăng ký bảo vệ, giữ chỗ các tên miền khác ngoài tên miền này không?

Việc đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền là để tránh các cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ đăng ký sử dụng các tên miền được bảo vệ. Ngoài ra, tại Khoản 7 điều 1 Thông tư 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định "Các tổ chức Đảng; các tổ chức chính trị - xã hội quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 13 có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ các tên miền có liên quan được quy định tại khoản 1 Điều này với Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam).
 
Do tên miền là một chuỗi ký tự được viết liền nhau nên có nhiều trường hợp các tên khác nhau khi ghép lại sẽ thành một chuỗi ký tự giống nhau. Ví dụ trong trường hợp với tên miền tinhuyhanoi.vn có thể hiểu là tên miền là tên viết của Tỉnh ủy Hà Nội nhưng cũng có thể hiểu là tên một công ty dạng Tin Huy Hà Nội … Tên miền này hoàn toàn có thể được các công ty này đăng ký sử dụng theo nguyên tắc đăng ký trước được cấp quyền sử dụng trước.
 
Trong trường hợp này, nếu Tỉnh ủy Hà Nội không đăng ký giữ chỗ, bảo vệ sẽ có khả năng bị chủ thể khác đăng ký sử dụng tên miền này.
 
Ngoài ra, cơ quan bạn có thể đăng ký danh sách tên miền cần bảo vệ, giữ chỗ không chỉ riêng tên miền tinhuyabcd.vn mà có thể gồm các tên miền khác phù hợp với tên gọi, chức năng nhiệm vụ của quý Cơ quan theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT (Thông tư 21) ngày 8/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Về đầu trang

7.Khi cần hỗ trợ về việc đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền theo Thông tư số 24 thì tôi liên hệ với  ai? Đầu mối hoặc số điện thoại liên hệ?

Khi có các thắc mắc cần hỗ trợ liên quan đến việc đăng ký tên miền cần giữ chỗ, bảo vệ, bạn hãy liên hệ tới Phòng Quản lý tài nguyên Internet- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) số 18 Nguyễn Du Hà Nội, điện thoại: 04-35564944 máy lẻ 100, Email: Info@vnnic.vn để được giải đáp.

Về đầu trang

8.Tôi được Ủy ban nhân dân giao nhiệm vụ thực hiện đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền cho UBND của tỉnh, tôi cần làm gì ?

Trong trường hợp này bạn cần thực hiện một số bước sau:
 
-   Tìm hiểu một số nội dung liên quan tới quy định về Quản lý và sử dụng tài nguyên Internet , cụ thể:
 
o Quy định tại Mục  II của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
 
o Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đặc biệt là nội dung quy định về giữ chỗ, bảo vệ tên miền tại Điều 8;
o Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT (Thông tư 21) ngày 8/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (khoản 7 Điều 1); 
o Quy trình thực hiện đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền tại địa chỉ ;
 
-   Tham khảo các quy định về quy hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại địa bàn tỉnh (nếu có), tổng hợp nhu cầu từ các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh ( Các Sở, ban, ngành, UNBD các cấp ... ), Trên cơ sở đó lập danh sách các tên miền đề nghị giữ chỗ, bảo vệ. Lưu ý một số điểm như sau:
 
o  Nguyên tắc lựa chọn tên miền cần giữ chỗ, bảo vệ (Tham khảo tại Điều 5 về cấu trúc tên miền “.vn” và, Điều 13 quy định về đăng ký và sử dụng tên miền dưới “.gov.vn” của  Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, và một số thay đổi tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT.
 
o Trong danh sách bao gồm các tên miền đã sử dụng, có nhu cầu bảo vệ và các tên miền chưa đăng ký sử dụng có nhu cầu giữ chỗ.
 
o Danh sách tên miền kèm tên chủ thể tương ứng
 
-   Thực hiện việc đăng ký giữ chỗ, bảo vệ các tên miền theo danh sách tương ứng theo quy trình đã được VNNIC hướng dẫn tại : Quy trình đăng ký giữ chỗ tên miền | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
 
-   Theo dõi, kiểm tra kết quả đăng ký giữ chỗ qua “Hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn ” được cung cấp tại địa chỉ whois.vn

Về đầu trang

9.Tôi được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ thực hiện đăng ký giữ chỗ bảo vệ tên miền cho các tên miền của Tỉnh ủy, tôi cần làm gì ?

Trong trường hợp này bạn cần thực hiện một số bước sau:
 
-  Tìm hiểu một số nội dung liên quan tới quy định về Quản lý và sử dụng tài nguyên Internet , cụ thể:
 
o Quy định tại Mục  II của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (xem tại đây);
 
o Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, đặc biệt là nội dung quy định về bảo vệ, giữ chỗ tên miền tại Điều 8 (xem tại đây);
o Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT (Thông tư 21) ngày 8/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (khoản 7 Điều 1); 
 
o Quy trình thực hiện đăng ký giữ chỗ tên miền tại địa chỉ  ;
 
- Trên cơ sở đó lập danh sách các tên miền đề nghị giữ chỗ, bảo vệ. Lưu ý một số điểm như sau:
 
o Nguyên tắc lựa chọn tên miền cần giữ chỗ, bảo vệ (Tham khảo tại Điều 5 về cấu trúc tên miền “.vn” của  Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và Khoản 5 Điều 1 Thông tư 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet).
 
o Trong danh sách thì bao gồm các tên miền đã sử dụng, có nhu cầu bảo vệ và các tên miền chưa đăng ký sử dụng có nhu cầu giữ chỗ.
 
o Danh sách tên miền kèm tên chủ thể tương ứng
 
Đối với Tỉnh ủy, đây là cơ quan của Đảng do vậy việc đăng ký tên miền cần giữ chỗ, bảo vệ dưới đuôi .org.vn (Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội) và dưới đuôi “.vn” là phù hợp. Ví dụ: Tỉnh ủy Nghệ an đăng ký tên miền: tinhuynghean.org.vn, tinhuynghean.vn hoặc vanphongtinhuynghean.vn, vptunghean.org.vn….
 
-  Thực hiện việc đăng ký giữ chỗ, bảo vệ các tên miền theo danh sách tương ứng theo quy trình đã được VNNIC hướng dẫn ( tại địa chỉ ).
 
-  Theo dõi, kiểm tra kết quả đăng ký giữ chỗ qua “Hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn ” được cung cấp tại địa chỉ whois.vn 

Về đầu trang