BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thay đổi tên chủ thể tên miền

Câu hỏi 1. Thủ tục đổi tên chủ thể tên miền thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 2.  Tôi được phép đổi tên chủ thể tên miền của mình trong trường hợp nào?

Câu hỏi 3. Thay đổi tên chủ thể tên miền có làm gián đoạn hoạt động của tên miền không?

Câu hỏi 4. Thay đổi tên chủ thể tên miền có mất phí không?

 

Câu hỏi 1. Thủ tục đổi tên chủ thể tên miền thực hiện như thế nào?
Bạn cần thực hiện các thủ tục sau:
Liên hệ với Nhà đăng ký quản lý tên miền của bạn để được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục thay đổi tên chủ thể tên miền. Để có được thông tin liên hệ của Nhà đăng ký quản lý tên miền, bạn có thể sử dụng hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn .
Nhà đăng ký sẽ hướng dẫn cho bạn các thủ tục với mục đích xác thực chủ thể tên miền để hỗ trợ bạn trong việc cập nhật thông tin.

Về đầu trang

 

Câu hỏi 2. Tôi được phép đổi tên chủ thể tên miền của mình trong trường hợp nào?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và bổ sung tại điểm b khoản 8 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT, "việc đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền được áp dụng trong các trường hợp sau:
a) Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
b) Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về chủ thể đăng ký sử dụng tên miền;
c) Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc có hoạt động mua bán doanh nghiệp, góp vốn, cổ phần giữa các doanh nghiệp hoặc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ giữa công ty mẹ, công ty con dẫn tới sự thay đổi về chủ thể đăng ký sử dụng tên miền;
d) Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về đầu trang

 

Câu hỏi 3. Thay đổi tên chủ thể tên miền có làm gián đoạn hoạt động của tên miền không?
Quá trình đổi tên chủ thể sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động tên miền của bạn.

Về đầu trang

 

Câu hỏi 4. Thay đổi tên chủ thể tên miền có mất phí không?
Việc đổi tên chủ thể tên miền theo quy định là miễn phí. Tuy nhiên bạn cần xem xét lại hợp đồng giữa bạn và NĐK nơi bạn đăng ký tên miền để chắc chắn rằng không có điều khoản về việc mất phí khi bạn thay đổi tên chủ thể tên miền.

Về đầu trang