BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá (28/6/2016)

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) hướng dẫn, triển khai thực tế Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, ngày 28/6/2016 Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016. Thông tư gồm 3 chương với 8 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua đấu giá; các Nhà đăng ký tên miền “.vn” và Trung tâm Internet Việt Nam.

Với các hướng dẫn cụ thể chi tiết của Bộ TTTT về hồ sơ, trình tự thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp không thông qua đấu giá, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành (15/8/2016), các chủ thể tên miền “.vn” sẽ có thể chính thức, yên tâm thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo quy định của Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 12/11/2009 và Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Quá trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá được tiến hành tại Nhà đăng ký tên miền “.vn” quản lý tên miền chuyển nhượng (NĐK). Các bên tham gia chuyển nhượng nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền tại NĐK. NĐK sẽ kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” theo đúng quy định. Sau khi nhận được văn bản chấp thuận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet của NĐK, các bên tham gia chuyển nhượng phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng và thực hiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng tại NĐK.

Bên cạnh việc hoàn tất các hồ sơ giấy tờ quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền, thực hiện nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền là bước bắt buộc trước khi bên nhận chuyển nhượng được thực hiện đăng ký lại tên miền để hoàn tất quá trình chuyển nhượng. Tuy nhiên hiện tại, vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết về cách thức hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng tên miền. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ có các hướng dẫn về thuế và cách thức thực hiện nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền kịp thời theo thời hạn có hiệu lực của Thông tư.

Bên cạnh các trường hợp được chuyển nhượng theo quy định, các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền phải dừng hoặc hủy bỏ kết quả được quy định chi tiết tại Điều 6 của Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT. Chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện, các biểu mẫu cho các bên tham gia chuyển nhượng được quy định tường minh tại Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT.

Với nhu cầu thực tế của xã hội, việc Bộ TTTT ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT triển khai thực tế các quyết định về đấu giá, chuyển nhượng tên miền Internet sẽ là một động lực làm sôi động thị trường, giúp nâng cao nhận thức và là nhân tố tác động vào thị trường tên miền, thúc đẩy giúp tên miền “.vn” phát triển.