BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam (01/6/2023)

Ngày 13/4/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thông tư 20/2023/TT-BTC thay thế Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định về phí, lệ phí tên miền quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam. Thông tư 20/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2023.