BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Một số quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt (TMTV)

  • Việc quản lý, sử dụng tên miền tiếng Việt phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và các quy định về quản lý, sử dụng TMTV do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) ban hành.
  • Chủ thể tên miền có trách nhiệm quản lý hoạt động của TMTV do mình đăng ký và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về việc đăng ký sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.
  • Các TMTV đã được xác nhận quyền sử dụng trước ngày 28/4/2012 sẽ được tiếp tục duy trì quyền sử dụng. Bắt đầu từ năm thứ hai (kể từ ngày 28/4/2012), tất cả các TMTV đã được xác nhận quyền sử dụng phải được kích hoạt dịch vụ và hoạt động một cách hiệu quả trên Internet. Các dịch vụ sử dụng TMTV tại đây.
  • Chủ thể đăng ký TMTV sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp trong tất cả các trường thông tin khi nhập dữ liệu đăng ký trực tuyến tại Website http://tenmientiengviet.vn (http://tênmiềntiếngviệt.vn). Trường hợp tên miền vi phạm hoặc không tuân thủ quy định về việc đăng ký sử dụng TMTV sẽ thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Trong quá trình sử dụng, khi có thay đổi thông tin về tên miền thì chủ thể cần sử dụng tài khoản (tên đăng nhập và password) đã cấp khi đăng ký để tự thay đổi thông tin của tên miền tại Website http://dangky.tenmientiengviet.vn.
  • Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.
  • Chủ thể cam kết đăng ký các tên miền cấp dưới (subdomain) nghiêm túc, hợp lệ, không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trong trường hợp vi phạm, tên miền tiếng Việt gốc tương ứng sẽ bị thu hồi.
  • Mỗi tên miền tiếng Việt được khởi tạo tối đa 07 bản ghi dữ liệu tên miền (resource record).
  • Bốn (04) loại bản ghi được khai báo bao gồm: A, AAAA, MX, CNAME