BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo dừng việc tiếp nhận đăng ký mới các yêu cầu sử dụng dịch vụ đối với TMTV (12/12/2016)

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam (Thông tư 208) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.  Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017 mức phí duy trì được áp dụng cho TMTV là 20.000 VNĐ/tên miền/01 năm (áp dụng cho tất cả các tên miền đã đăng ký sử dụng từ ngày 31/12/2016  trở về trước và tên miền đăng ký mới kể từ ngày 01/01/2017).

Để triển khai các điều chỉnh nêu trên, VNNIC trân trọng thông báo:

1. Dừng việc tiếp nhận đăng ký mới các yêu cầu sử dụng dịch vụ tại địa chỉ http://dichvu.tenmientiengviet.vn đối với TMTV kể từ ngày 30/12/2016. Đối với các TMTV đăng ký mới sau ngày 01/01/2017, việc khai báo sử dụng dịch vụ sẽ thực hiện tại Nhà đăng ký tên miền.

2. Các TMTV đã đăng ký sử dụng dịch vụ trong giai đoạn từ 31/12/2016 trở về trước sẽ được chuyển giao quản lý tại Nhà đăng ký tên miền "Công ty cổ phần DOT VN INC (DOT VN INC., JSC)" (Nhà đăng ký DOTVN) kể từ ngày 01/01/2017. Các yêu cầu về quản lý thông tin, khai báo sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ Nhà đăng ký DOTVN để được hướng dẫn, hỗ trợ.