BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chính sách quản lý

  • Chính sách miễn phí sử dụng số hiệu mạng đối với thành viên

    Ngày 13/05/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC thay thế cho Quyết định số 84/2001/QĐ-BTC ngày 05/9/2001 ban hành Biểu mức thu phí lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam. Kể từ thời điểm có hiệu lực của Quyết định này, khoản lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng số hiệu mạng (ASN) của các thành viên tại Việt Nam được chính thức huỷ bỏ.

  • Chính sách quản lý số hiệu mạng

    Tóm tắt chính sách quản lý số hiệu mạng