BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình

 • Quy trình trả lại số hiệu mạng (ASN)

  1. Nguyên tắc thực hiện

  - Khi thành viên địa chỉ không còn nhu cầu sử dụng ASN đã được cấp, thành viên có đơn trả lại gửi tới VNNIC.

  - VNNIC sẽ có quyết định thu hồi số hiệu mạng của Thành viên, yêu cầu thành viên và các tổ chức liên quan ngừng sử dụng, quảng bá định tuyến qua ASN đó.

  2. Địa chỉ gửi hồ sơ: Thành viên gửi Đơn trả lại ASN tới Trung tâm Internet Việt Nam (18 Nguyễn Du, Hà Nội).

  3. Quy trình thực hiện

 • Quy trình xin cấp số hiệu mạng

  1. Nguyên tắc thực hiện

  1.1. Nguyên tắc chung

  - Theo nhu cầu sử dụng thực tế của các thành viên địa chỉ được quyền đề nghị cấp, phân bổ số hiệu mạng miễn phí số hiệu mạng (ASN) hoặc đổi tên chủ thể quản lý số hiệu mạng trong một số trường hợp (cụ thể tại mục 1.2).

  - Sử dụng số hiệu mạng vào vùng địa chỉ IP của Việt Nam với chính sách định tuyến độc lập, kết nối với những nhà cung cấp dịch vụ có chính sách định tuyến khác nhau.