BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (Viet Nam IPv6 Task Force) được thành lập theo Quyết định số 05/BTTTT ngày 06/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển địa chỉ IPv6 tại Việt Nam.

Ngày 03/11/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1909/QĐ-BTTTT về việc kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia do Ông Phạm Hồng Hải – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Ban, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là Thường trực Ban, thành viên Ban gồm đại diện VNNIC, các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các ISP và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số.