BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hỗ trợ

Các thông tin cơ bản qua mục câu hỏi thường gặp và tài liệu tham khảo sẽ hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm các khái niệm, đặc điểm, lợi ích của IPv6. Đồng thời, hỗ trợ người dùng tìm hiểu về mạng IPv6 quốc gia v.v...