Tình hình triển khai IPv6 | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tình hình triển khai IPv6

Trước tình hình cạn kiệt hoàn toàn nguồn IPv4, thế hệ địa chỉ IPv6 đang được quan tâm thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Số liệu thống kê thông số về IPv6 gia tăng một cách đáng kể và đều đặn trên Internet đã phản ánh mức độ tăng trưởng trong triển khai IPv6. IPv6 cũng được ghi nhận chính thức trong hoạt động Internet thông qua các sự kiện toàn cầu về IPv6 như Khai trương IPv6 toàn cầu (World IPv6 Launch), Ngày IPv6 thế giới (World IPv6 Day).

[04/2015] Hiện trạng triển khai IPv6 cho mạng di động băng rộng

[31/05/2012]: Hiện trạng triển khai IPv6 toàn cầu qua các con số thống kê và dự án khảo sát mức độ ứng dụng IPv6

[06/06/2012] World IPv6 Launch

[08/06/2011] World IPv6 Day

[18/07/2012] Đánh giá tình hình triển khai IPv6 tại Việt Nam qua Báo cáo của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

 

Tình hình triển khai tại Việt Nam| Tình hình triển khai trên thế giới