BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Các mốc sự kiên

  • Ngày 06/05/2008, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông đã ban hành chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình triển khai IPv6 ở Việt Nam. Việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chỉ thị này cùng với các nỗ lực không ngừng của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trong việc xúc tiến các hoạt động thúc đẩy IPv6 đã nâng cao rõ rệt nhận thức của các ISP và các tổ chức trong nước về vấn đề triển khai IPv6.

  • Năm 2006, VNNIC hợp tác với NXB Bưu Điện xuất bản cuốn sách “Giới thiệu về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 ”. Cuốn sách đã tập hợp mọi vấn đề có liên quan đến thế hệ địa chỉ mới Ipv6 từ cấu trúc IPv6, các thủ tục và quy trình hoạt động cơ bản của Ipv6, công nghệ chuyển đổi giao tiếp v4-v6 và đến các hướng dẫn trong việc thiết lập một mạng thử nghiệm sử dụng kết nối Ipv6 thuần cung cấp một số dịch vụ Internet cơ bản như DNS, Web, Email.