BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thúc đẩy phát triển IPv6

Hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2019 - Thực hiện bởi Đài TH VTC

Khai chương chuyển đổi, cung cấp dịch vụ sử dụng IPv6 trong cơ quan, tổ chức nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số

Việt Nam nằm trong 6 quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, thứ 13 thế giới, đi đầu về chuyển đổi mạng Internet sang IPv6 (12/2018)

Ban Công tác IPv6 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 (16/01/2018)

IPv6 vượt trội về tính năng và an toàn bảo mật

Hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam (06/05/2014)

Hội thảo "Ngày IPv6 Việt Nam 2013"