BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thúc đẩy phát triển IPv6

Việt Nam nằm trong 6 quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, thứ 13 thế giới, đi đầu về chuyển đổi mạng Internet sang IPv6 (12/2018)

Ban Công tác IPv6 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 (16/01/2018)

IPv6 vượt trội về tính năng và an toàn bảo mật

Hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam (06/05/2014)

Hội thảo "Ngày IPv6 Việt Nam 2013"