BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty HI-TEK, INC.

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: P.O Box 19040, San Diego, CA 92159, USA

- Điện thoại: +1-858-571-8431  Fax: +1-858-571-8496

- Email: info@hi-tek.com

- Website: http://www.dot.vn