BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khuyến cáo của VNNIC

Tổ chức, cá nhân nên đăng ký sử dụng tên miền cấp 2 dưới ".vn" và cấp 3 dưới .com.vn (những tên miền hay có tranh chấp nhất) để bảo vệ tên, thương hiệu, tên sản phẩm, dịch vụ của mình; để địa chỉ của mình luôn tồn tại hợp pháp trên xã hội ảo.