BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Liên hệ

- Phòng Quan hệ cộng đồng và Thống kê -  Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông

- Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội

- Điện thoại: +84-24-35564944 (số máy lẻ: 700, 703)

- Fax: +84-24-37821462

- Email: pr@vnnic.vn