BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Văn bản pháp lý

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Chi tiết
158/2001/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định 18/10/2001 Phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
09/2001/CT-TCBĐ Tổng cục Bưu điện Chỉ thị 30/11/2001 Triển khai thực hiện Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
17/2001/QĐ-TTG Chính phủ Quyết định 13/2/2001 Chuyển giao chức nǎng điều phối các hoạt động Internet ở Việt Nam
58-CT/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Chỉ thị 17/10/2000 Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
5035-CV/VPTW Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Văn bản 17/10/2000 Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW
372/QĐ-TCBĐ Tổng cục Bưu điện (DGPT) Quyết định 28/04/2000 Quyết định thành lập Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam (VNNIC)